HOME powrót | back

TPO logo Towarzystwo Przetwarzania Obrazów
członek IAPR
http://www.tpo.org.pl
Warszawa, 20 czerwca 2020 r.

K O N K U R S
na najlepszą rozprawę doktorską
w dziedzinie przetwarzania obrazów
2018-2019
(ogłoszenie wyników: 2020)

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń

Towarzystwo Przetwarzania Obrazów ogłasza co dwuletni   K O N K U R S   na najlepszą rozprawę doktorską, w zakresie szeroko pojmowanej komunikacji między komputerem a jego środowiskiem za pośrednictwem obrazów, oraz zastosowań informatycznych systemów przetwarzania, analizy i interpretacji obrazów i scen, rozpoznawania obiektów, modelowania, generowania i wizualizowania obiektów i scen, percepcji i komunikacji wizualnej.

Warunki konkursu za lata 2018-2019:

 1. Nagroda może zostać przyznana raz na dwa lata.
 2. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy rozpraw doktorskich, których przewody, prowadzone w polskich jadnostkach naukowych, zakończyły się w okresie 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 roku przyznaniem i zatwierdzeniem stopnia naukowego doktora. Preferowane są rozprawy z zakresu nauk stosowanych.
 3. Kandydatów do nagrody może zgłaszać członek rady naukowej, przed którą był prowadzony przewód doktorski, promotor, recenzent lub autor (autorzy). Jeśli zgłoszeniodawcą nie jest autor, musi on uzyskać zgodę autora.
 4. Termin zgłaszania kandydatów za lata 2018-2019 mija z dniem 17 lipca 2020 roku.
 5. Zgłoszenie powinno być skierowane do Zarządu TPO i przekazane wyłącznie w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Prezesa Towarzystwa) i powinno zawierać:
  1. tekst rozprawy w wersji elektronicznej,
  2. recenzje rozprawy (zeskanowany dokument każdej recenzji),
  3. dyplom doktorski (zeskanowany) lub decyzję przyznania stopnia naukowego doktora (dokument odpowiedniego ciała przyznającego, zeskanowany),
  4. jeśli zgłoszenia dokonuje osoba inna, niż autor – nazwisko i imię zgłaszającego oraz zgodę autora na uczestnictwo w Konkursie (dokument zeskanowany z odręcznym podpisem).
 6. W celu wyłonienia zwycięzcy Zarząd TPO powołuje trzyosobową Komisję Konkursową spoza Zarządu, której członkowie przedstawiają Zarządowi rekomendacje jednego lub dwóch kandydatów do nagrody. Zwycięzca jest wyłaniany w drodze głosowania, większością głosów, na posiedzeniu wspólnym Zarządu i Komisji. Poza nagrodą, istnieje możliwość przyznania wyróżnień w formie dyplomu. Istnieje możliwość nieprzyznania nagrody bez podania przyczyny.
 7. Głosowanie może się odbyć konwencjonalnie, lub w ten sposób, że każdy z głosujących dysponuje pięcioma głosami, które może przyznać kandydatom do nagrody w wybranej liczbie.
 8. Posiedzenie może się odbyć konwencjonalnie lub za pomocą środków łączności zapewniających kontakt dźwiękowy i wzrokowy z osobami biorącymi w nim udział.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagrody będzie mieć miejsce podczas konferencji International Conference on Computer Graphics and Vision ICCVG 2020.
 10. Wysokość nagrody ustala Zarząd TPO.

Za lata 2018-2019 wysokość nagrody wynosi 4000 zł.

Zarząd Towarzystwa Przetwarzania Obrazów

ogłoszenie w PDF - do wydrukowania i powieszenia na tablicy ogłoszeń

Q&A – pytania i odpowiedzi

 1. Q: Jaki jest konkretnie adres e-mailowy, na jaki należy wysłać zgłoszenie?
  A: Jest to adres Prezesa TPO. Prosimy wyraźnie zaznaczyć w temacie listu, że jest to zgłoszenie na konkurs doktoratów TPO.
 2. Q: Czy dokument rozprawy doktorskiej musi spełniać jakieś konkretne wymagania?
  A: Najlepiej wybrać format dokumentu ułatwiający jego czytanie. Preferowana jest wersja wygenerowana cyfrowo, najlepiej z odnośnikami hipertekstowymi, ale w braku takiej wersji dopuszcza się również dokument zeskanowany. Dopuszczalne są wszelkie popularne formaty dokumentów, jak np. PDF, DOC(X), RTF, ODT.
 3. Q: Co zrobić, jeśli cały list wraz z załącznikami jest zbyt duży, aby go wysłać e-mailem?
  A: W takim przypadku należy wysłać e-mail z informacją o zgłoszeniu, z podaniem odnośnika do całości zgłoszenia umieszczonego w wybranym przez zgłaszającego repozytorium plików, spełniającym rozsądne wymagania bezpieczeństwa.
 4. Q: Termin nadsyłania prac minął bardzo niedawno, a ja właśnie dowiedziałam/dowiedziałem się o konkursie. Czy jeszcze mogę wysłać moje zgłoszenie?
  A: Jeśli prace nie zostały jeszcze wysłane do recenzentów Konkursu, to tak. Prosimy się skontaktować z Prezesem TPO.
 5. Q: Czy zamiast zeskanowanego dokumentu z konwencjonalnym podpisem można przysłać dokument podpisany elektronicznie?
  A: Oczywiście tak. Mamy do Państwa zaufanie i wystarczy zwykły zeskanowany podpis, ale prosimy skorzystać z formy wygodniejszej dla zgłaszającego..
 6. Q: Jakie jest uzasadnienie i co ma na celu głosowanie więcej niż jednym głosem?
  A: Czasem poziom zgłoszonych prac jest bardzo wyrównany i trudno jest uzyskać jednoznaczny wynik w drodze konwencjonalnego głosowania. Zastosowanie głosowania ważonego pozwala precyzyjniej rozłożyć głosy pomiędzy kandydatów, z uwzględnieniem stopnia ich poparcia. Nieparzysta liczba głosów wspiera (choć nie zapewnia) uniknięcie nierozstrzygających wyników.
 7. Q: Mam inne pytanie. Komu je zadać?
  A: Prosimy się skontaktować z Prezesem TPO.


HOME powrót | back