Logo TPO

Zmiany Statutu TPO
zatwierdzone przez IV Nadzwyczajne Walne Zebranie
14 marca 1997 r.

HOME powrót do głównej strony | statut TPO

Dotychczasowa wersja jest przedstawiona kursywą, zaś nowa wersja czcionką pogrubioną.
Paragraf dodany oznaczono apostrofem: § 14'. Po wprowadzeniu zmian paragrafy zostały odpowiednio przenumerowane w sposób ciągły.

Indeks (stary numer/nowy numer paragrafu):

§ 3/3: Cele Towarzystwa
§ 4/4: Sposoby ich realizacji
§ 14/14: Wygaśnięcie członkostwa
§ 14'/15: Członek zawieszony
§ 20/21: Quorum Walnego Zebrania
§ 25/26: Skład Zarządu
§ 36/37: Podpisy w sprawach majątkowych
§ 37/38: Quorum dla zmian Statutu


§ 3. Celami Towarzystwa są:
- integracja środowiska zajmującego się przetwarzaniem obrazów i widzeniem maszynowym (POiWM),
- wspieranie badań w dziedzinie POiWM,
- promocja zastosowań w dziedzinie POiWM.

§ 3. Celami Towarzystwa są:
- integracja środowiska zajmującego się przetwarzaniem obrazów i widzeniem maszynowym (POiWM),
- prowadzenie i wspieranie badań w dziedzinie POiWM,
- promocja zastosowań w dziedzinie POiWM.


§ 4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo-technicznych,
- współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granica,
- ... ,

§ 4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
- organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo-technicznych,
- prowadzenie badań naukowych i naukowo-technicznych, finansowanych tak ze środków własnych jak i przez inne instytucje i osoby,
- współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granica,
- ... ,


§ 14. Członkostwo zwyczajne lub honorowe ustaje z chwilą:
- zgonu członka, przez skreślenie z listy członków,
- dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
- wykluczenia członka uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, wskutek pięcioletniego uchylania się od płacenia składek członkowskich.

§ 14. Członkostwo zwyczajne lub honorowe ustaje:
- wskutek dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
- w przypadku członka zwyczajnego, wskutek trzyletniego uchylania się od płacenia składek, przy czym skreślenia dokonuje Zarząd, powiadamiając o tym członka. Decyzja Zarządu jest anulowana, jeśli członek uzupełni brakujące składki w terminie 2 miesięcy od otrzymania powiadomienia. Członek ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
- z chwila zgonu członka, przez skreślenie z listy członków.


Proponujemy dodać § 14':

§ 14'. Członek zwyczajny uchylający się od płacenia składek przez okres 1 roku zostaje zawieszony w prawach członka przez Zarząd. Jedyną korespondencję, jaka Zarząd jest zobowiązany wysyłać do takiego członka, stanowią zawiadomienia o mających się odbyć Walnych Zebraniach.

§ 20. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 29% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa, o ile Statut nie przewiduje inaczej.

§ 20. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 29% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa w pierwszym terminie, a bez wymagania minimalnej liczby członków w drugim terminie, o ile Statut nie przewiduje inaczej.

§ 25. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z Prezesa Towarzystwa i sześciu (6) członków. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 25. Organiem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z Prezesa Towarzystwa i sześciu (6) członków. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Skarbnika, Wiceskarbnika oraz Sekretarza. Funkcje wiceskarbnika i sekretarza może pełnić ta sama osoba.

§ 36. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa TPO oraz Skarbnika.

§ 36. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Wiceskarbnika TPO.

§ 37. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 33% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.

§ 37. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 33% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa w pierwszym terminie, a większością co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu, bez wymagania minimalnej liczby członków w drugim terminie.


HOME powrót do głównej strony | statut TPO