Logo TPO

Statut
TOWARZYSTWA PRZETWARZANIA OBRAZÓW

HOME powrót

Spis treści

1. Postanowienia ogólne §§ 1-2
2. Cele TPO i sposoby ich realizacji §§ 3-4
3. Członkowie, ich prawa i obowiązki §§ 5-16
4. Władze Towarzystwa §§ 17-32
5. Fundusze i majątek Towarzystwa §§ 33-36
6. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa §§ 37-40


1. Postanowienia ogólne   powrót do początku

§ 1. Towarzystwo Przetwarzania Obrazów (TPO), zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem osób zajmujących się zagadnieniami analizy obrazów, widzenia maszynowego i pokrewnymi. Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - Warszawa.

2. Cele TPO i sposoby ich realizacji   powrót do początku

§ 3. Celami Towarzystwa są:

 1. integracja środowiska zajmującego się przetwarzaniem obrazów i widzeniem maszynowym (POiWM),
 2. prowadzenie i wspieranie badań w dziedzinie POiWM,
 3. promocja zastosowań POiWM.

§ 4. Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie spotkań, sympozjów i konferencji naukowych i naukowo-technicznych,
 2. prowadzenie badań naukowych i naukowo-technicznych, finansowanych tak ze środków własnych, jak i przez inne instytucje i osoby,
 3. współpracę z ośrodkami badawczymi i przemysłem w kraju i za granicą,
 4. członkostwo w odpowiednich organizacjach międzynarodowych,
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej,
 7. organizowanie dla swoich członków wyjazdów krajowych i zagranicznych; naukowych i studialnych oraz praktyk,
 8. inicjowanie tworzenia funduszy stypendialnych i fundacji w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami w kraju i za granicą,
 9. prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki   powrót do początku

§ 5. Członkowie TPO dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 6. Członkiem zwyczajnym TPO może być każdy obywatel polski lub obcy zajmujący się POiWM lub problemami pokrewnymi, który złoży deklarację przystąpienia do Towarzystwa, zostanie zarekomendowany przez jego dwóch członków i zostanie przyjęty przez Zarząd.

§ 7. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członkom zwyczajnym szczególnie zasłużonym dla działalności Towarzystwa.

§ 8. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, polska lub obca, która podejmie wsparcie finansowe działalności TPO i zostanie przyjęta przez Zarząd. Sposób wsparcia uzgadniany jest z Zarządem. Osoba prawna działa za pośrednictwem swego przedstawiciela prawnego.

§ 9. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. wpływania na kierunki działalności TPO,
 2. czynnego i biernego wyboru do władz TPO,
 3. udziału w konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działalności TPO,
 4. otrzymywania wydawnictw i materiałów TPO według taryfy ulgowej,
 5. otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju naukowym i zawodowym.

§ 10. Członek wspierający ma prawo do:

 1. udziału w konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich innych formach działalności TPO,
 2. otrzymywania wydawnictw i materiałów TPO według taryfy ulgowej,
 3. udziału w Walnych Zebraniach TPO z głosem doradczym.

§ 11. Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności TPO,
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz TPO,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13. Członek wspierający ma obowiązek przekazywania ustalonej pomocy finansowej na rzecz TPO.

§ 14. Członkostwo zwyczajne lub honorowe ustaje:

 1. wskutek dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
 2. w przypadku członka zwyczajnego, wskutek trzyletniego uchylania się od płacenia składek, przy czym skreślenia dokonuje Zarząd, powiadamiając o tym członka. Decyzja Zarządu jest anulowana, jeśli członek uzupełni brakujące składki w terminie 2 miesięcy od otrzymania powiadomienia. Członek ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia,
 3. z chwila zgonu członka, przez skreślenie z listy członków.

§ 15. Członek zwyczajny uchylający się od płacenia składek ponad 1 rok zostaje zawieszony w prawach członka przez Zarząd. Jedyną korespondencję, jaką Zarząd jest zobowiązany wysyłać do takiego członka, stanowią zawiadomienia o mających się odbyć Walnych Zebraniach. Zawieszony w prawach członek odzyskuje je po uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec TPO.

§ 16. Członek wspierający przestaje być członkiem TPO uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu, w przypadku półtorarocznego wstrzymania pomocy finansowej dla Towarzystwa.

4. Władze Towarzystwa   powrót do początku

§ 17. Władzami TPO są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 18. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni TPO.

§ 19. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie zmian Statutu,
 2. ustalanie kierunków działalności TPO,
 3. uchwalanie zasad systemu finansowego Towarzystwa oraz zasad podejmowania działalności gospodarczej i wydawniczej,
 4. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Towarzystwa sprawach nie uregulowanych Statutem,
 5. powoływanie i odwoływanie Prezesa TPO, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu,
 7. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielanie absolutorium Zarządowi po zakończeniu kadencji,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

§ 20. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności minimum 29% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa w pierwszym terminie, a bez wymagania minimalnej liczby członków w drugim terminie, o ile Statut nie przewiduje inaczej.

§ 21. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż co dwa lata.

§ 22. Walne Zebranie wybiera ze swego składu:

 1. Prezesa Towarzystwa,
 2. Zarząd,
 3. Komisję Rewizyjną.

§ 23. Walne Zebranie Nadzwyczajne jest zwoływane:

 1. przez Zarząd z własnej inicjatywy,
 2. przez Zarząd, na żądanie co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa,
 3. przez Komisję Rewizyjną, jeśli od ostatniego Walnego Zebrania upłynęło trzydzieści (30) miesięcy.

§ 24. Zwołujący Walne Zebranie zawiadamia o nim członków nie później niż jeden miesiąc kalendarzowy przed jego terminem, podając jednocześnie plan obrad.

§ 25. Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd. Zarząd składa się z Prezesa Towarzystwa i sześciu (6) członków. Zarząd wybiera ze swego składu Wiceprezesa, Skarbnika, Wiceskarbnika oraz Sekretarza. Funkcje wiceskarbnika i sekretarza może pełnić ta sama osoba.

§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa,
 2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności TPO, a nie uregulowanych Statutem ani uchwałami Walnego Zebrania,
 3. zwoływanie Walnych Zebrań TPO,
 4. zarządzanie majątkiem TPO,
 5. przyjmowanie nowych członków TPO,
 6. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 27. Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, przy obecności minimum 3 jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa TPO.

§ 28. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. Komisja składa się z pięciu (5) osób i wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. Do podejmowania decyzji przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej trzech jej członków.

§ 29. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. bieżące kontrolowanie działalności Towarzystwa pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 2. przedstawianie w czasie Walnych Zebrań oceny działalności Zarządu,
 3. składanie przed każdym Walnym Zebraniem sprawozdań ze swej działalności,
 4. zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku określonym w § 23.

§ 30. Uzupełnianie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej możliwe jest jedynie na drodze Uchwały Walnego Zebrania. Uzupełnienie Zarządu jest konieczne, jeżeli w jego składzie brakuje więcej niż 3 osób. Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej jest konieczne, jeżeli w jej składzie brakuje więcej niż 2 osób.

§ 31. TPO reprezentowane jest przez Zarząd, a w przerwie pomiędzy posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Towarzystwa. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego obowiązki przejmuje wiceprezes.

§ 32. Kadencja Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.

5. Fundusze i majątek Towarzystwa   powrót do początku

§ 33. Fundusze i majątek TPO powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Towarzystwa oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 34. Majątek TPO składa się z ruchomości i nieruchomości. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

§ 35. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga Uchwały Zarządu.

§ 36. Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika lub Wiceskarbnika TPO.

6. Zmiany Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa   powrót do początku

§ 37. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności minimum 33% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa w pierwszym terminie, a większością co najmniej 2/3 głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu, bez wymagania minimalnej liczby członków w drugim terminie.

§ 38. Zmiana Statutu powinna być umieszczona na porządku obrad Walnego Zebrania, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości członków łącznie z zawiadomieniem o terminie Walnego Zebrania.

§ 39. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością co najmniej 3/4 głosów przy obecności minimum 52% członków (zwyczajnych i honorowych) Towarzystwa.

§ 40. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa musi poprzedzać uchwała o przeznaczeniu majątku TPO po jego rozwiązaniu.


HOME powrót